مجوزها و تفاهم نامه ها

مجوز پذیرش ضمانت نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در نهادها و دستگاه های اجرایی و کارفرمایی کشور

با توجه به ابلاغ  دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است، ضمانت نامه­ های صادر شده توسط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در تمامی دستگاه­های اجرایی، سازمانها، نیروهای مسلح شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مورد تایید و پذیرش می باشد.