تور فناوری تعاملات سه گانه صندوق های پژوهش و فناوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور با حمایت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این نشست صمیمانه، بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور به بیان دیدگاه ها، چالش ها و توانمندی های بالقوه پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و فناور و صندوق های پژوهش و فناوری پرداختند.