تور فناوری با حمایت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

کارگاه تخصصی – آموزشی تعاملات سه گانه پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و صندوقهای پژوهش و فناوری کشور ویژه مدیران صندوقهای پژوهش و فناوری، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کشور به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌گردد. زمان 14 اسفندماه 1401 مکان: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران