مالیات بر ارزش افزوده شرکت های مستقر در پارک‌ها به پارک‌ها اختصاص می‌یابد

بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تصویب هیات وزیران رسید. سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از هر یک از شرکت‌های فناور ثبت شده در سامانه معاونت علمی و فناوری پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور، به صورت ۱۰۰درصد به همان پارک […]