کارگزاری منابع مالی سازمان‌ها و نهاد‌ها

متقاضیان در صورت داشتن طرح فناور و نیاز به تامین مالی برای تولید و اجرای طرح خود می توانند از خدمت مشارکتی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران استفاده نمایند. در این مدل صندوق پس از ارزیابی طرح و متقاضی در صورت احراز  شرایط لازم، با رعایت ضوابط داخلی خود مبادرت به مشارکت در طرح می نماید. تامین مالی پروژه حداکثر تا سقف ۷۵ درصد مبلغ پروژه از طرف صندوق امکان پذیر بوده و حداکثر آورده صندوق در عقود مشارکتی ۵ میلیارد ریال می باشد. لازم به ذکر است دانش فنی شرکت جزو آورده غیر نقدی و سهم الشرکه متقاضی در انجام پروژه محاسبه و لحاظ می گردد. مدت زمان هر مشارکت با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد با تشخیص صندوق و موافقت شریک در ابتدای قرارداد مشخص می گردد.

مزایای مشارکت برای متقاضی:

  • کاهش ریسک متقاضی (در این مدل صندوق در سود و زیان طرح، به اندازه آورده نقدی و میزان درصد خود شریک می باشد).
  • تفاوت با وام (در این مدل صندوق و متقاضی بصورت مشترک و به میزان سهم الشرکه خود در سود و زیان طرح شریک می باشند، در حالی که در مدل دریافت تسهیلات به صورت وام چنانچه طرح متقاضی موفق نباشد، متقاضی بدون احتساب این مورد ملزم به پرداخت اصل و سود وام دریافتی خود می باشد).
  • میزان دانش فنی متقاضی و مجموعه آن به صورت ریالی محاسبه گردیده و جزو آورده نقدی متقاضی در طرح اعمال می گردد.

مراحل کلی فرایند مشارکت

  • تکمیل فرم ها و تشکیل پرونده و ارائه درخواست به صندوق.
  • غربالگری و بررسی کارشناسی متقاضی و طرح توسط صندوق.
  • اخذ مصوبات از کمیته اعتباری توسط صندوق.
  • انعقاد قرارداد مشارکت.
  • افتتاح حساب مشترک
  • نظارت بر فرآیند مشارکت توسط صندوق.
  • خروج صندوق از طرح پس از انجام آن با تسویه مالی.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در فرایند مشارکت با واحد توسعه بازار تماس حاصل فرمایید.