ضمانت نامه بانکی

در برخی موارد کارفرمایان به دلیل محدودیت ها و الزامات داخلی خود صرفا ملزم به دریافت ضمانت نامه بانکی برای عقد قراردادهای خود می باشند و این در حالی است که بانک ها به دلیل آشنا نبودن به ادبیات فناوری های پیشرفته و تصور ریسک بالا برای طرح های فعال در حوزه فناوری، به طور معمول از صدور ضمانت نامه برای این نوع طرح ها خودداری نموده و یا صدور آن را منوط به اخذ وثائق و تضامین سنگین و آورده نقدی بالا از سوی متقاضیان می نمایند، لذا این صندوق ضمن داشتن مجوز و اختیارات قانونی جهت صدور انواع ضمانت نامه، به منظور تسهیل در فرآیند دریافت ضمانت نامه بانکی توسط متقاضیان، اقدام به ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی بانک عامل خود نموده است، در این مدل صندوق با تضمین متقاضی نزد بانک عامل خود در قالب ضمانت شخص ثالث،  ضمانت نامه های بانکی مورد درخواست متقاضیان را از طریق بانک های عاملبا شرایط تسهیل شده صادر می نماید. میزان وثائق مورد نیاز برای صدور این ضمانت نامه نیز حداقل وثائق (چک با تضمین مدیران شرکت) تا حد اعتباری آنان می باشد.