فرم رضایت مندی مشتری

شما اینجایید: خانه » فرم رضایت مندی مشتری

مشتری گرامی:

احتراﻣﺎ ﺑﻪ استحضار ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ موسسه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و برآورده شدن خواﺳﺘﻪ ﻫﺎي آنان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ خدمات خود، نیاز دارد ﺗﺎ از نظرات ﺷﻤﺎ  ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد. لذا خواهشمند اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ و عودت اﻳﻦ ﻓﺮم ﻣﺎ را در انجام ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎري فرمایید.

 
اطلاعات شخصی
 

1.میزان دقت عمل و سرعت موسسه در انجام امور محوله

2.میزان دقت عمل و سرعت موسسه در پاسخگویی به سوالات و مکاتبات شرکتها

3.برخورد کارمندان و مسولین موسسه با شرکتها و مراجعین (حضوری، تلفنی و ... )

4.میزان رضایتمندی شما از خدمات موسسه

5.نحوه محرمانه نگه داشتن اطلاعات شرکتها و پایبندی به تعهدات اخلاقی و حرفه ای

6.چگونگی اطلاع رسانی شرکت از خدمات خود ( بروشور، وبسایت، نمایشگاه و ... )